[Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti [Translate to en:] Augusto Bozzi Kosmos Saporiti

Design

Augusto Bozzi

Dimensions

ID

231

Description

Kosmos Chair - Design by Augusto Bozzi, manufactured by Saporiti, Italy, 1960s.